Web

Všeobecné podmínky užívání a ochrana osobních údajů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Webový portál ComixZone, vydává tyto všeobecné podmínky („Podmínky“) pro Uživatele portálu ComixZone http://www.comixzone.cz (dále jen „Portál“).
 2. Obchodní podmínky upravují veškeré užívání Portálu a právní i neprávní poměry s tímto související.

2. DEFINICE POJMŮ

 1. Pojmy užité v Podmínkách s velkým písmenem mají následující význam:
  • (A) Podmínky: tyto podmínky užívání;
  • (B) Portál: internetové stránky http://www.comixzone.cz;
  • (C) ComixZone: webový portál ComixZone;
  • (D) Uživatel: osoba, která se zaregistrovala na Portálu ComixZone;
  • (E) Účet: rozhraní registrovaného Uživatele obsahující mimo jiné jeho osobní či jiné údaje a uživatelské příspěvky;
  • (F) Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • (G) GDPR: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním Osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně Osobních údajů).

3. REGISTRACE A ÚČET UŽIVATELE

 1. Každá osoba, která chce využít veškerou funkčnost Portálu, se zaregistruje vyplněním elektronického formuláře na Portálu. Každý takovýto registrovaný Uživatel může mít pouze jeden aktivní Účet.
 2. Při registraci je registrující se osoba povinna zadat pravdivé a bezchybné údaje výlučně o své osobě. Jestliže se údaje uvedené v Účtu změní, je Uživatel povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené v Účtu se považují za správné a pravdivé. Touto bezplatnou registrací bude Uživateli vytvořen Účet.
 3. Do Účtu vstupuje Uživatel pod uživatelským jménem a přístup je zabezpečen heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Účtu. Ztracené heslo může Uživatel obnovit prostřednictvím formuláře na Portálu.
 4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Účtu třetím osobám. V případě, že Uživatel umožní třetím osobám přístup do svého Účtu, neodpovídá ComixZone za škodu, která tímto Uživateli nebo jiným osobám vznikne.
 5. ComixZone si vyhrazuje právo Účet Uživatele kdykoliv jednostranně zrušit bez udání důvodu či upozornění.
 6. Uživatel může kdykoliv zažádat o zrušení svého Účtu prostřednictvím kontaktního formuláře na Portálu.
 7. Zrušením Účtu se plně smažou všechna data, která ComixZone o Uživateli zpracovává a zároveň dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatele.
 8. Uživatel je srozuměn s tím, že jeho Účet nemusí být dostupný nepřetržitě. ComixZone si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit či zrušit jakoukoliv poskytovanou službu poskytovanou na Portálu či provádět údržbu hardwarového a softwarového vybavení. ComixZone neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou změnou či nedostupností Portálu.

4. PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ PORTÁLU

 1. Užívání Portálu je v plné míře možné po úspěšné registraci. Portál je užíván bezúplatně, nebude-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
 2. Portál lze užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 3. Portál zejména nesmí být užíván s cílem poškodit jiné osoby, neoprávněně zasílat či zveřejňovat neautorizovaná komerční či jiná sdělení a zasílat data obsahující počítačový kód způsobilý nepříznivě ovlivnit funkčnost hardware či software.
 4. Uživatel není oprávněn užívat Portál jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu ComixZone.

5. OBSAH PORTÁLU

 1. ComixZone odpovídá pouze za vlastní obsah zveřejněný na Portálu. Za cizí obsah, tedy zejména za obsah zveřejněný na portálu Uživatelem, odpovídá Uživatel, který obsah zveřejnil, včetně skutečnosti, že takový obsah neporušuje práva třetích osob. ComixZone neodpovídá za obsah zveřejněný Uživateli na Portálu ani za přesnost, správnost či aktuálnost tohoto obsahu.
 2. Uživatel bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že ComixZone uchovává údaje vedoucí k potenciální identifikaci Uživatele zveřejňujícího obsah na Portálu.
 3. ComixZone neodpovídá ani žádným způsobem neručí za závazky osob inzerujících na Portálu a není stranou žádného z právních poměrů, které Uživatel případně naváže s takovými třetími osobami.
 4. Uživatel souhlasí s tím, že ComixZone je oprávněn vymazat, pozměnit či zablokovat jakýkoliv údaj, sdělení, informaci, odkaz či jiný obsah. Důvodem tohoto výmazu může být zejména závadnost předmětného obsahu, a to mimo jiné proto, že je nepřesný, nesmyslný či jinak neodpovídá skutečnosti, je v rozporu s dobrými mravy nebo závadný jiným způsobem. Zhodnocení povahy obsahu včetně jeho případné závadnosti náleží výlučně ComixZone. Tento výmaz provádí ComixZone jednostranně bez nutnosti obstarat souhlas Uživatele, upozornění či udání důvodu.
 5. Obsah, který bude Uživatelem na Portál nahrán, s výjimkou osobních údajů, není považován za důvěrný ani soukromý a může být ComixZone kopírován, distribuován a zveřejňován třetím stranám.
 6. Materiály související s filmovou či komiksovou tematikou (např. filmové plakáty, ukázky komiksů, obálky komiksů, fotografie, promo-videa, jako rozhovory, trailery, filmy ze zákulisí), které jsou uveřejněny na Portálu Uživateli či ComixZone jsou uveřejněny nikoliv za komerčním účelem. ComixZone takovým uveřejněním nezakládá ani nestvrzuje své autorství či jiná práva k těmto materiálům.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. ComixZone je správcem osobních údajů ve smyslu relevantních ustanovení GDPR.
 2. Tímto jsou ve smyslu čl. 12 GDPR poskytnuty subjektům osobních údajů informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů a s tím souvisejících právech.
 3. ComixZone zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR, případně dalšími relevantními právními předpisy a při současném šetření práv osob, jejichž údaje jsou zpracovány. Naplňování povinností ComixZone v oblasti ochrany osobních údajů je nedílnou součástí fungování ComixZone.
 4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů se řídí rozsahem, ve kterém byly ComixZone poskytnuty, a to zejména prostřednictvím registračního formuláře na Portále a dále údaji a informacemi získanými v rámci používání Portálu. Jedná se o poskytnuté adresní, identifikační a popisné údaje, především o jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, kontaktní informace, zemi a okres pobytu, stejně tak jako elektronické údaje jako IP adresu či cookies, dále informace týkající se komiksových či filmových preferencí či chování na Portálu.
 5. Účelem zpracování osobních údajů je jejich zahrnutí do databáze provozované v rámci Portálu a případně další obchodní či jiné aktivity, pro které budou osobní údaje zpracovávány. V případě ComixZone se jedná o uzavření a plnění smluv, vymáhání práv ze smluv, plnění zákonných povinností (poskytování informací zejména orgánům činným v trestním řízení, v přestupkovém či správním řízení, plnění povinností vůči mimo jiné ÚOOÚ, ČOI či ČTÚ), oprávněné zájmy ComixZone (ochrana základních či jiných práv ComixZone vyplývajících z obecných právních předpisů, vč. ochrany majetku) a účely zahrnuté v rámci uděleného souhlasu subjektů osobních údajů.
 6. Právními tituly zpracování osobních údajů jsou zpracování za účelem uzavírání či plnění smluv, plnění právních povinností, oprávněné zájmy ComixZone a souhlas udělený subjektem osobních údajů.
 7. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány manuálně i automaticky, včetně profilování. ComixZone považuje osobní údaje za důvěrné a nebude je bez souhlasu subjektů osobních údajů či zákonné povinnosti předávat třetím osobám, ledaže se jedná o subjekt patřící do koncernu, do kterého náleží též ComixZone, který má sídlo v rámci Evropské unie. K osobním údajům budou mít kromě ComixZone přístup též třetí osoby v rámci Evropské unie – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.
 8. Osobní údaje zpracovávané jsou zpracovávány po dobu trvání členství na Portálu a dobu nezbytně nutnou po jeho ukončení. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány nejdéle do doby odvolání souhlasu, což lze učinit kdykoliv a ukončit tak zároveň členství na Portálu.
 9. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které ComixZone zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 10. Subjekty osobních údajů mají dle Nařízení zejména následující práva:
  • a) Právo na informace;
  • b) Právo na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost;
  • c) Právo na opravu nepřesných osobních údajů či jejich doplnění;
  • d) Právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  • e) Právo na omezení zpracování;
  • f) Právo vznést námitku;
  • g) Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
  • h) Právo získat od ComixZone potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány.
 11. Svá práva mohou subjekty osobních údajů realizovat prostřednictvím tohoto poučení, po přihlášení v členské sekci Portálu či kontaktováním ComixZone. Pro podrobnější poučení, informace o zpracování osobních údajů a výkon svých práv se subjekt osobních údajů může obrátit na ComixZone prostřednictvím kontaktního formuláře.

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE ComixZone

 1. Kontaktní údaje ComixZone:

  Jaroslav Hanuš
  Jánošíkova 743/14
  643 00, Brno-Chrlice

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Právní poměry mezi Uživateli a ComixZone se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a GDPR.
 2. ComixZone může tyto Podmínky kdykoliv jednostranně doplňovat či měnit. O každé takovéto změně bude Uživatel informován prostřednictvím uveřejnění nového znění Podmínek na Portálu.
 3. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 25. května 2018. Uživatel souhlasem s těmito Podmínkami souhlasí též s tím, aby byly tyto Podmínky aplikovány na veškerý obsah dosud poskytnutý Uživatelem ComixZone v souvislosti s provozem Portálu.
Minotaur.cz
Minotaur.cz

Najdete nás na Facebooku